Regulamin wydarzenia „Finał Konkursu Pojedynek na Włosy”


§ 1 Postanowienia ogólne:


Niniejszy Regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa warunki uczestnictwa w „Finale Konkursu Pojedynek na Włosy Edycja 1” zwanym dalej „Wydarzeniem”.


Wydarzenie odbędzie się od godziny 18:00 14 września 2019 do 4:00 15 września 2019 roku w Kamienicy pod Orłem – Sali Redutowej, ul. 11 listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała. Celem Wydarzenia jest integracja środowiska fryzjerów oraz stylistów fryzur, umożliwienie wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów oraz oglądanie z bliska artystycznych występów wybitnych stylistów rywalizujących w fazie finałowej konkursu Pojedynek na Włosy (organizowanego na podstawie niezależnego regulaminu).


 1. 1. Definicje
  Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenia pojęć:
  1. 1.1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą “Pojedynek na Włosy”;
  2. 1.2. Organizator Wydarzenia: Sopocka Wytwórnia Filmowa Andrzej Reichel, Helska 10A, 81-707 Sopot, NIP 5850005989, REGON 190259199;
  3. 1.3. Finał Konkursu zwany również Wydarzeniem: wydarzenie, w czasie którego przeprowadzona zostanie Faza druga konkursu „Pojedynek na Włosy”, organizowane i prowadzone na zasadach określonych w Regulaminie. .
  4. 1.4. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu.
  5. 1.5. Serwis: oznacza serwis internetowy pod adresem https://www.pojedyneknawlosy.pl należący do Organizatora Wydarzenia;
  6. 1.6. Dane Osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności:
   1. 1.6.1. wizerunek utrwalony w postaci filmu oraz zdjęć zarejestrowanych w czasie wydarzenia;
   2. 1.6.2. dane podane w celu zakupu biletu na Finał Konkursu;

§ 2 Zasady uczestnictwa w Finale Konkursu

 1. 1. Zakup biletów
  1. 1.1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest zakup biletu.
  2. 1.2. Zakupu tego dokonuje się przez Serwis, z wykorzystaniem zakładki “bilety”.
  3. 1.3. Płatność realizowana jest przez tzw. bramkę płatności, będącą rozwiązaniem dostarczanym przez podmiot zewnętrzny; podmiotem tym jest Blue Media S.A. na podstawie niezależnego regulaminu.
   1. 1.3.1. Powiadomienie o treści tego regulaminu oraz pole służące jego akceptacji zostanie wyświetlone kiedy zostaniecie Państwo przekierowani na stronę dostawcy.
   2. 1.3.2. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
   3. 1.3.3. Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za działania tego podmiotu zewnętrznego.
  4. 1.4. W zależności od typu zakupionego biletu, dla uczestników dostępne będą następujące usługi:
   1. 1.4.1. Możliwość oglądania na żywo zmagań fryzjerskich w finale konkursu „Pojedynek na Włosy”;
   2. 1.4.2. Możliwość uczestnictwa w wydarzeniu integracyjno zapoznawczym, o charakterze towarzyskim (after party);
   3. 1.4.3. Możliwość skorzystania z noclegu w pokojach hotelowych;
   4. 1.4.4. Jednorazowa możliwość wejścia za kulisy i bezpośredniego obcowania z finalistami konkursu „Pojedynek na Włosy” w czasie ich przygotowań do występu;
   5. 1.4.5. Przez cały czas wydarzenia do dyspozycji gości oddany będzie bar umożliwiający spożywanie jedzenia i napojów.
  5. 1.5. Informacje o usługach oraz cenach biletów znajdują się w cenniku, stanowiącym integralną część Regulaminu.
  6. 1.6. Dostępne formy płatności to płatności kartami płatniczymi:
   1. 1.6.1. Visa
   2. 1.6.2. Visa Electron
   3. 1.6.3. MasterCard
   4. 1.6.4. MasterCard Electronic
   5. 1.6.5. Maestro
  7. 1.7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Organizator Konkursu dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
  8. 1.8. Z uwagi na fakt, że zakup biletu dokonywany jest na odległość (przez Internet), od transakcji tej wolno odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
  9. 1.9. Czas realizacji transakcji liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
  10. 1.10. Wydarzenie Finał Konkursu będzie rejestrowane za pomocą technologii wideo i transmitowane w czasie rzeczywistym w Serwisie.
  11. 1.11. Ponadto, w czasie trwania wydarzenia, zbierany będzie materiał fotograficzny.
  12. 1.12. Nagrania ani zdjęcia nie będą robione w czasie wydarzenia integracyjno zapoznawczego (after party).
  13. 1.13. Organizator Konkursu dołoży starań, aby materiał wideo i fotograficzny przedstawiał uczestników wydarzenia w sposób możliwie najlepszy i pozytywny, z pełnym poszanowaniem ich prawa do prywatności.
  14. 1.14. Obszar, w którym pracować będą kamerzyści i fotografowie zostanie oznakowany w sposób widoczny znakami graficznymi z piktogramem kamery.
  15. 1.15. Zarówno nagrania, jak i zdjęcia zostaną później umieszczone w galerii w Serwisie.
  16. 1.16. W związku z powyższym, dojdzie do tzw. “przetwarzania danych osobowych”, które będzie miało miejsce na zasadach opisanych w § 3 poniżej.
 2. 2. Ponadto, warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest akceptacja Regulaminu.
  1. 2.1. Akceptacja regulaminu następuje:
   1. 2.1.1. Dla osób dokonujących zakupu biletu, w procesie tego zakupu w Serwisie;
   2. 2.1.2. Dla osób towarzyszących, przez wejście na teren Wydarzenia.

§ 3 Ochrona danych osobowych

 1. 1. Podmiotem decydującym o środkach oraz celach, w jakich wykorzystywane są dane osobowe (tzw. administratorem) jest Organizator Wydarzenia.
 2. 2. W sprawach związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych korespondencję z Organizatorem Konkursu należy kierować na adres rodo@pojedyneknawlosy.pl
 3. 3. Dane osobowe wykorzystywane są w trzech zasadniczych celach:
  1. 3.1. Publikacja materiału fotograficznego oraz wideo prowadzona jest w charakterze działań promocyjnych i marketingowych. Prowadzenie tego rodzaju marketingu Organizator Wydarzenia uważa za swój prawnie uzasadniony interes (motyw 47 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. 3.2. Dane potrzebne do zakupu biletu oraz dokonania rezerwacji w systemie oraz dane, które mogą zostać zawarte w komunikacji dotyczącej odstąpienia od umowy (kupna – sprzedaży), Organizator Wydarzenia wykorzystuje dlatego, że są mu niezbędne do zawarcia, a potem wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  3. 3.3. Wszystkie informacje zgromadzone przez Organizatora Wydarzenia mogą również zostać wykorzystane do ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a w szczególności do ustalenia okoliczności powstania szkód materialnych po stronie Organizatora Wydarzenia lub hotelu, w którym Wydarzenie się odbędzie. Działania takie służą ochronie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora Wydarzenia lub strony trzeciej (hotelu) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. 4. Na informacjach tych pracować będą również podwykonawcy Organizatora Konkursu:
  1. 4.1. Podmiot odpowiedzialny za techniczną obsługę płatności (tzw. bramkę płatności);
  2. 4.2. Podmiot administrujący Serwisem;
  3. 4.3. Dostawca usługi hostingu danych;
  4. 4.4. Dostawca usługi poczty elektronicznej;
  5. 4.5. Biuro księgowe.
 5. 5. Wszystkie powyższe podmioty są powiązane umownie z Organizatorem Konkursu i działają tylko na polecenie Organizatora Konkursu.
 6. 6. Podmioty te nie są uprawnione do wykorzystywania danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów.
 7. 7. Ponadto, dane osób uczestniczących w Finale Konkursu zostaną przekazane (udostępnione) do hoteli, w których zakwaterowani będą goście, w celu umożliwienia rejestracji gości.
  1. 7.1. Hotel ten sam określi, w jaki sposób oraz jakie informacje będzie chciał pozyskać oraz co z nimi zrobi.
  2. 7.2. Hotel ten jest niezależnym administratorem, a Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za jego działania.
 8. 8. Transmisja na żywo z Finału Konkursu oraz zdjęcia z tego wydarzenia zostaną umieszczone w Serwisie. Dostęp do nich będzie powszechny.
 9. 9. Filmy Zgłoszeniowe wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu podobnie jak nagranie materiału z Finału Konkursu, który na żywo transmitowany będzie w Serwisie oraz zdjęcia z tego wydarzenia, dostępne będą w galerii przez okres 10 lat.
 10. 10. Dane osobowe zbierane w związku ze sprzedażą biletów będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, tj. 6 lat.
 11. 11. W przypadku wystąpienia roszczeń, w związku z którymi dowolne z powyższych danych mogłyby posłużyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony tych roszczeń, okres przechowywania zostanie przedłużony.
 12. 12. W każdym z powyższych przypadków, podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu, a w przypadku zakupu biletów, do dokonania transakcji.
 13. 13. Pomimo wykorzystywania licznych systemów, które automatyzują proces zbierania informacji, Organizator Wydarzenia nie stosuje jakichkolwiek mechanizmów służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 14. 14. W związku z faktem wykorzystywania danych osobowych, osobom, których te dane dotyczą (gościom Finału Konkursu) przysługują następujące prawa:
  1. 14.1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;
  2. 14.2. Prawo do skorygowania tych danych gdyby okazały się błędne lub nieaktualne;
  3. 14.3. Prawo do wezwania Organizatora Konkursu do usunięcia tych danych osobowych (Prawo to, bez negatywnych konsekwencji, mogą zastosować goście Finału Konkursu w kontekście zdjęć ze swoim udziałem. Prawo to nie ma zastosowania względem danych związanych ze sprzedażą biletów).
  4. 14.4. Prawo do wezwania Organizatora Konkursu do “ograniczenia przetwarzania” w uzasadnionych przypadkach, przez co rozumie się, przykładowo, wstrzymanie się z publikacją określonego materiału.
  5. 14.5. Prawo do sprzeciwu, jeżeli zdaniem osoby, której dane dotyczą, naruszone zostało prawo.
  6. 14.6. Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   1. 14.6.1. W celu skorzystania z dowolnego z powyższych praw, należy kontaktować się z Organizatorem Konkursu na adres. rodo@pojedyneknawlosy.pl.
   2. 14.6.2. Ponadto informujemy, że Organizator Konkursu nie dysponuje możliwością powiązania imienia i nazwiska gościa Finału Konkursu z jej lub jego wizerunkiem. Oznacza to, że dostając wniosek np. o kopię danych, Organizator Konkursu nie będzie wstanie powiązać danych osoby wnioskującej ze zdjęciami lub fragmentem nagrania.
   3. 14.6.3. Organizator Konkursu nie ma obowiązku zbierania dodatkowych danych w celu umożliwienia takiego powiązania (art. 11 RODO).
   4. 14.6.4. Dlatego uprasza się osoby wnioskujące o wskazanie we wniosku konkretnych zdjęć lub przedziału czasowego filmu w celu umożliwienia Organizatorowi Konkursu realizacji ww. praw.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. 1. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Wydarzenia, w hotelu, w którym zorganizowany będzie Finał Konkursu oraz w Serwisie.
 2. 2. Organizator Wydarzenia jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych osób, które dokonały zakupu biletów. Osoby te zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym im zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od umowy (kupna – sprzedaży).
 3. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2019 roku.

Regulamin konkursu “Pojedynek na Włosy”


§ 1 Postanowienia ogólne:

Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenia pojęć: Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą “Pojedynek na Włosy” składający się z dwóch faz: fazy pierwszej, tzw. “eliminacji” organizowanych w serwisie internetowym dostępnym na stronie internetowej https://www.pojedyneknawlosy.pl , na zasadach określonych w Regulaminie; oraz

fazy drugiej, tzw. “finału” organizowanego w czasie wydarzenia na żywo, w terminie, lokalizacji i na zasadach opisanych w Regulaminie. Zasady uczestnictwa w tym wydarzeniu określa niezależny regulamin dostępny tu: .

Organizator Konkursu: Sopocka Wytwórnia Filmowa Andrzej Reichel, Helska 10A, 81-707 Sopot, NIP 5850005989, REGON 190259199; Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w § 2 pkt. 1. Regulaminu poniżej.

Team: cztery osoby biegłe w sztuce fryzjerskiej, które wspólnie z Uczestnikiem Konkursu wystąpią w Filmie Zgłoszeniowym oraz, w przypadku przejścia do Fazy drugiej, tzw. “finału”, wspólnie z Finalistą wystąpią w czasie Finału Konkursu.

Film Zgłoszeniowy: plik wideo o parametrach określonych w § 2 pkt. 1.1.1. – 1.1.5. Regulaminu, nadsyłany przez osobę chcącą zostać Uczestnikiem Konkursu, następnie poddawany upublicznieniu i stanowiący przedmiot głosowania w Fazie pierwszej Konkursu. Finalista: osoba, która będąc Uczestnikiem Konkursu, zakwalifikowała się do fazy drugiej Konkursu, tzw. “finału” w rozumieniu § 1 pkt. 1.1.2 Regulaminu.

Finał Konkursu: wydarzenie, w czasie którego przeprowadzona zostanie Faza druga Konkursu.

Zwycięzca Konkursu: Finalista, który w drodze głosowania prowadzonego na zasadach opisanych w § 2 pkt. 2. Regulaminu, w fazie drugiej Konkursu, tzw. “finale” pokonał drużynę Macieja Wróblewskiego.

Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu.

Serwis: oznacza serwis internetowy pod adresem https://www.pojedyneknawlosy.pl należący do Organizatora Konkursu, na którym prowadzony jest Konkurs.

Rejestracja: proces polegający na przesłaniu Filmu Zgłoszeniowego oraz wypełnieniu dedykowanego formularza w Serwisie, w celu uzyskania statusu Uczestnika Konkursu, realizowany na zasadach opisanych w § 2 pkt. 1. Regulaminu.

Dane Osobowe: wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a w szczególności:

dane kontaktowe podane w procesie Rejestracji;

wizerunek oraz informacja o umiejętnościach utrwalone w postaci Filmu Zgłoszeniowego;

identyfikator użytkownika (user ID) oraz informacja o aktywności w Serwisie, pozyskiwane w

celu zapobieżenia wielokrotnemu oddaniu głosu przez tą samą osobę.Zasięg Konkursu

Faza pierwsza Konkursu w całości oraz głosowanie, o którym mowa w § 2 pkt. 2. Regulaminu poniżej, w Fazie drugiej Konkursu przeprowadzone będą w Serwisie.

Obszar prowadzenia Konkursu ograniczony jest wyłącznie do terytorium RP.

Przebieg i czas trwania Konkursu

Konkurs rozpoczyna się przez uruchomienie w Serwisie funkcji Rejestracji, która pozwala osobom zainteresowanym przesyłać Filmy Zgłoszeniowe.

Funkcja Rejestracji zostanie uruchomiona 8 czerwca 2019 roku.

Zasady dotyczące Rejestracji opisano w § 2 pkt. 1 Regulaminu.

Filmy Zgłoszeniowe wraz z informacją o imionach i nazwiskach ich autorów, zostaną opublikowane w Serwisie niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Organizatora Konkursu i dokonaniu przez niego weryfikacji, czy spełniają one wymogi, o których mowa w § 2 pkt. 1.1.1. – 1.1.5. Regulaminu

Z chwilą upublicznienia Filmu Zgłoszeniowego, uruchomiona zostanie funkcja głosowania na ten film.

Zasady głosowania opisano w § 2 pkt. 2 Regulaminu.

Okres przyjmowania Filmów Zgłoszeniowych kończy się 30 lipca 2019 roku.

Okres, w którym możliwe jest oddawanie głosów na opublikowane Filmy Zgłoszeniowe kończy się 10 sierpnia 2019 roku.

W toku głosowania wyłoniony zostanie zwycięzca Fazy eliminacji Konkursu. Z chwilą rozstrzygnięcia głosowania, Organizator Konkursu dokona weryfikacji dostępności Uczestników Konkursu w terminie Finału Konkursu zaczynając od tego, który uzyskał najwyższy wynik w głosowaniu.

Uczestnik Konkursu, który wyrazi wolę i gotowość wzięcia udziału w Finale Konkursu i jednocześnie uzyska najwyższy wynik w głosowaniu, uzyska tytuł Finalisty i będzie mógł się zmierzyć z Maciejem Wróblewskim w wydarzeniu na żywo, które na potrzeby Regulaminu, nazywamy Finałem Konkursu.

Finał Konkursu jest wydarzeniem na żywo, które odbędzie się 14 września 2019 roku w Kamienicy pod Orłem – Sali Redutowej, ul. 11 listopada 60-62, 43-300 Bielsko-Biała. Uczestnictwo w Finale Konkursu, w charakterze widza możliwe jest przez dokonanie zakupu biletu, na zasadach określonych w niezależnym regulaminie. Sprzedaż biletów odbywa się przez Serwis. Funkcjonalność zostanie uruchomiona 8 czerwca 2019 roku.

W czasie tego wydarzenia odbędzie się Faza druga Konkursu. Będzie ona polegała na stoczeniu kolejno pięciu “pojedynków”, w których uczestniczyć będą po jednym członku Teamu Finalisty i teamu Macieja Wróblewskiego. W ostatnim, piątym pojedynku sam Finalista zmierzy się z najbardziej rozpoznawalnym stylistą fryzur w Polsce.

Po wyłonieniu Finalisty ale w terminie poprzedzającym Fazę drugą Konkursu, w drodze głosowania, ustalone zostaną tematy stylizacji / fryzur dla każdego z pojedynków. Transmisja z wydarzenia dostępna będzie na żywo w Serwisie.

W trakcie jej trwania, przez Serwis możliwe będzie oddawanie głosów dla każdego z pięciu pojedynków z osobna.

Głosować będą mogli wszyscy internauci spełniający warunki określone w § 2 pkt. 2.5.1. – 2.5.3.2. Regulaminu

Na podstawie wyników głosowania, wyłonieni zostaną zwycięzcy w każdym z pięciu pojedynków. Następnie, na zasadach tzw. “best of five”, a więc poprzez ustalenie, który z teamów wygrał więcej pojedynków, wyłoniony zostanie Zwycięzca Konkursu.

Nagrodą dla zwycięzcy Fazy pierwszej - eliminacji - jest możliwość zmierzenia się z teamem Macieja Wróblewskiego w transmitowanym na żywo wydarzeniu.

Zwycięzca Konkursu uzyska prestiżowy pas „Pas Zwycięzcy Pojedynku na Włosy” oraz następujące nagrody rzeczowe: Nożyczki Kasho Millennium Series with Gold Titanium Finish, fotel PANDA ( Pojedynek na włosy )§ 2 Zasady Konkursu:

Status Uczestników Konkursu

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w Konkursie, w charakterze Uczestnika Konkursu dokonują Rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie oraz poprzez przesłanie Filmu Zgłoszeniowego spełniającego następujące warunki:

Całkowita długość filmu nie może przekraczać 60 sekund;

Przedmiotem filmu jest prezentacja kunsztu fryzjerskiego oraz w zakresie stylistyki fryzur osoby dokonującej zgłoszenia oraz jej Teamu, o którym mowa poniżej, w § 2 pkt. 1.2;

Dopuszcza się kompozycję zawierającą elementy humorystyczne natomiast Filmy Zgłoszeniowe o charakterze prześmiewczym oraz parodie uważa się za niespełniające wymogu, o którym mowa w § 2 pkt. 1.1.2. powyżej.

Film nie może zawierać treści obscenicznych, wulgarnych lub w inny sposób naruszających prawo lub dobre obyczaje;

W szczególności, film nie może naruszać praw autorskich ani praw własności intelektualnej stron trzecich;

Film zarchiwizowany jest w postaci pliku w formacie mp4, ogg lub webm.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Konkursie, w charakterze Uczestnika Konkursu muszą dysponować Teamem, przez co rozumie się cztery inne osoby biegłe w sztuce fryzjerskiej, dyspozycyjne w stopniu gwarantującym możliwość uczestnictwa w Finale i wyrażające wolę takiego uczestnictwa.

Osoba dokonująca Rejestracji zobowiązana jest, we własnym zakresie, zawrzeć stosowne porozumienia, umowy lub stosunek pracy z członkami swojego Teamu lub też pozyskać stosowne oświadczenia woli od członków swojego Teamu, w celu legalizacji dokonania publikacji Filmu Zgłoszeniowego z udziałem członków Teamu przez Organizatora Konkursu, a w szczególności w celu:

legalizacji przetwarzania danych osobowych zawartych w Filmie Zgłoszeniowym, w zakresie ich upublicznienia do celów umożliwienia głosowania i realizacji Konkursu;

legalizacji wykorzystania utworu w postaci artystycznego wykonania zarejestrowanego w Filmie Zgłoszeniowym, przez jego upublicznienie, w celu uczestnictwa w Konkursie.

Dokonanie Rejestracji jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Uczestnik Konkursu dopełnił wszelkich swoich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności, że Uczestnik Konkursu dopełnił obowiązków, o których mowa powyżej, w § 2 pkt. 1.2 i pkt. 1.3.

Niedopełnienie powyższych obowiązków równoznaczne jest utracie statusu Uczestnika Konkursu.

Oznacza to w szczególności, że w przypadku powzięcia przez Organizatora Konkursu wiedzy o niedopełnieniu tych obowiązków w trakcie trwania Konkursu, bez względu na wynik głosowania, Uczestnik Konkursu niedopełniający swoich obowiązków zostanie wykluczony z dalszego udziału w Konkursie, a jego wynik, bez względu na swoją wartość, traktowany będzie jako niebyły.

Osobom, które nie uzyskały lub utraciły status Uczestnika Konkursu przysługuje prawo do uzyskania informacji odnośnie przyczyny podjęcia odpowiedniej decyzji przez Organizatora Konkursu.

Powiadomienie o przyczynie podjęcia decyzji, o której mowa powyżej, Organizator Konkursu skieruje do osoby ubiegającej się o status Uczestnika Konkursu pocztą elektroniczną na adres wskazany przez tą osobę w procesie Rejestracji.

Powiadomienia tego Organizator Konkursu dokona bez zbędnej zwłoki.

Osoby ubiegające się o status Uczestników Konkursu uprawnione są do zajęcia stanowiska w kwestii decyzji Organizatora Konkursu, a w szczególności, do przesłania pisemnych wyjaśnień lub uzasadnienia działań lub zaniechań, które doprowadziły do pozbawienia lub nie przyznania tym osobom statusu Uczestników Konkursu.

Organizator Konkursu uprawniony jest do zmiany swojej decyzji w świetle przedstawionych, dodatkowych informacji.

Co do zasady jednak, decyzja Organizatora Konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Uczestnik Konkursu uprawniony jest do zmiany jednej osoby wchodzącej w skład jego Teamu jeżeli osoba pierwotnie stanowiąca członka tego Teamu z obiektywnej, ważnej i niezależnej od niej przyczyny nie mogłaby lub z dużym prawdopodobieństwem nie mogła wziąć udziału w Finale Konkursu.

Zawiadomienie o zmianie członka Teamu wraz z uzasadnieniem, Uczestnik Konkursu przesyła pocztą elektroniczną Organizatorowi Konkursu nie później niż do dnia 15 czerwca 2019 roku;

Formułując uzasadnienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Uczestnik Konkursu nie dołącza jakiejkolwiek dokumentacji zawierającej informacje o stanie zdrowia, przekonaniach religijnych, pochodzeniu etnicznym lub rasowym, nałogach lub o naruszeniu prawa, które dotyczyłyby kogokolwiek ze szczególnym uwzględnieniem członków Teamu i samego Uczestnika Konkursu, nawet jeżeli stanowiłyby one uzasadnienie zmiany członka Teamu.

W przypadku, w którym przyczyną zmiany członka Teamu byłyby względy, o których mowa powyżej, Uczestnik Konkursu ogranicza się do złożenia w tej sprawie oświadczenia, a Organizator Konkursu oświadcza, że taka forma udokumentowania jest dla niego dostateczna i wystarczająca.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na zmianę członka Teamu w przypadku, jeżeli uzna, że przyczyną tej zmiany były czynniki inne aniżeli te, o których mowa w pkt. 1.6 powyżej, a w szczególności, jeżeli uzna, że zmiana miała posłużyć wyłącznie wzmocnieniu Teamu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie również prawo do niewyrażenia zgody na zmianę członka Teamu bez względu na to, czy przyczyną tej zmiany były czynniki, o których mowa w pkt. 1.6 powyżej, w przypadku w którym zmiana ta wpłynęłaby w zasadniczy sposób na charakter, profil lub jakość dzieł fryzjerskich i w zakresie stylistyki fryzór wykonywanych przez Team, w konsekwencji czego Film Zgłoszeniowy nie stanowiłby już wiarygodnego odzwierciedlenia tych charakteru, profilu lub jakości dzieł.

Zmiana członka Teamu nie zwalnia Uczestnika Konkursu z dopełnienia obowiązków, o których mowa w § 2 zarówno względem pierwotnego składu Teamu, jak i względem nowego członka Teamu.

Postanowienia § 2 pkt. 1.5 stosuje się odpowiednio.

W przypadku i z chwilą uzyskania przez Uczestnika Konkursu statusu Finalisty, Organizator Konkursu zawiera z Finalistą i jego Teamem niezależną umowę, która reguluje zasady uczestnictwa w Finale Konkursu.

Przez akceptację Regulaminu, Uczestnik Konkursu przenosi majątkowe prawa autorskie do utworu, w postaci artystycznego wykonania zarejestrowanego w Filmie Zgłoszeniowym, na Organizatora Konkursu, na zasadach określonych w § 2 pkt. 1.1. i następnych.

Zasady głosowania i uczestnictwo w konkursie w charakterze osoby głosującej Uzyskanie przez Uczestników Konkursu statusu Finalistów, wybór tematów pięciu pojedynków finałowych, jak również wskazanie Zwycięzcy Konkursu, odbywa się w wyniku głosowania.

Głosowania dokonuje się w Serwisie poprzez kliknięcie przycisku kciuka (thumbs up) w bezpośrednim sąsiedztwie odpowiednio Filmu Zgłoszeniowego, na który oddaje się głos, w Fazie pierwszej Konkursu (tzw. “eliminacjach), wybranego tematu zaproponowanego przez Organizatora Konkursu i podanego do wiadomości Internautów przez Serwis, w celu wyboru tematyki pojedynków finałowych oraz analogicznie, poprzez kliknięcie przycisku kciuka (thumbs up) w bezpośrednim sąsiedztwie okna, w którym wyświetlany jest na żywo film prezentujący pracę Finalisty lub członka jego Teamu albo Macieja Wróblewskiego lub członka jego Teamu, w zależności od tego, na kogo chce się oddać głos.

Wyniki głosowania przeliczane są i prezentowane w czasie rzeczywistym w Serwisie.

Każda osoba przebywająca na terytorium RP oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, uprawniona jest do udziału w Konkursie w charakterze osoby głosującej.

Warunkiem technicznym oddawania głosów jest:

Posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu;

Posiadanie przeglądarki internetowej pozwalającej na otwieranie stron www;

Posiadanie konta w serwisie Facebook, przez które odbywa się autentykacja, w celu uniemożliwienia wielokrotnego głosowania tej samej osobie.

Zasady funkcjonowania serwisu Facebook określa niezależny regulamin ( https://www.facebook.com/legal/terms ).

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania Facebook’a.

Oddanie głosu równoznaczne jest z akceptacją postanowień Regulaminu.

Każda osoba uczestnicząca w Konkursie w charakterze osoby głosującej, uprawniona jest do oddania jednego głosu w Fazie pierwszej, tj. w eliminacjach oraz maksymalnie do pięciu głosów (po jednym na każdy pojedynek) w głosowaniu służącym ustaleniu tematyki pojedynków finałowych oraz w Fazie drugiej, tzw. finale, w celu wyłonienia zwycięzców poszczególnych pojedynków

W Fazie pierwszej możliwe jest cofnięcie oddanego głosu poprzez odznaczenie przycisku kciuka w sąsiedztwie Filmu Zgłoszeniowego, na który oddano pierwotnie głos. Cofnięcie oddanego głosu uprawnia do oddania ponownie głosu na dowolny Film Zgłoszeniowy.

Organizator Konkursu wdraża środki techniczne mające zapobiec wielokrotnemu głosowaniu przez tą samą osobę w postaci autentykacji zewnętrznej przez serwis Facebook. Osoby uczestniczące w Konkursie w charakterze głosujących zobowiązane są nie podejmować jakichkolwiek prób oddawania większej niż dopuszczalna liczby głosów.

Oddanie głosu w Konkursie będzie równoznaczne z nadaniem osobie głosującej identyfikatora, w celu zapobiegania wielokrotnemu głosowaniu. Dojdzie zatem do tzw. “przetwarzania danych osobowych” na zasadach opisanych w § X poniżej.

Zasady wyłaniania Finalisty oraz Zwycięzcy Konkursu

Finalistą zostaje Uczestnik Konkursu, który spełni jednocześnie dwa warunki: Uzyska najwyższą ilość głosów w głosowaniu prowadzonym zgodnie z postanowieniami § 2 pkt. 2.1. – 2.12. Regulaminu; oraz

Potwierdzi wolę oraz możliwość uczestnictwa w Finale Konkursu zarówno przez siebie, jak i członków swojego Teamu.

W przypadku braku możliwości lub woli stawiennictwa na Finale Konkursu przez Uczestnika Konkursu, który uzyskał najwyższą ilość głosów, Organizator Konkursu skontaktuje się z Uczestnikiem Konkursu, który uzyskał kolejną najwyższą ilość głosów w celu potwierdzenia woli i możliwości uczestnictwa w Finale Konkursu przez tego Uczestnika Konkursu oraz jego Team.

Zwycięzcą Konkursu zostaje Finalista, który w Fazie drugiej Konkursu, rozgrywanej w czasie Finału Konkursu, pokona zespół Macieja Wróblewskiego.

Faza druga Konkursu składa się kolejno z pięciu “pojedynków”.

Pod pojęciem “pojedynków” rozumie się rywalizację na żywo, prowadzoną przez jednego członka Teamu Finalisty i jednego członka teamu Macieja Wróblewskiego, polegającą na wykonaniu fryzur zgodnie z zadaną przez Organizatora Konkursu tematyką, ustaloną wcześniej na zasadzie głosowania, zgodnie z postanowieniami § 2 pkt. 2.1. – 2.12. Regulaminu.

Każdy członek obu teamów może wziąć udział wyłącznie w jednym “pojedynku”.

Ostatni, piąty “pojedynek” stoczą sam Finalista i Maciej Wróblewski.

Internauci, przez Serwis, będą dysponowali możliwością głosowania nad wynikiem każdego z “pojedynków” z osobna.

Okres rozpoczęcia głosowania zostanie określony na bieżąco, przez osobę prowadzącą Finał Konkursu i podany do wiadomości internautów za pośrednictwem transmisji na żywo dostępnej w Serwisie.

Okres zakończenia głosowania ustala się z góry, jako dwie minuty od wydania sygnału dźwiękowego kończącego dany “pojedynek”.

Zdobywca większej ilości głosów w danym “pojedynku” zapewnia swojemu Teamowi “punkt”. Wynik całej Fazy drugiej określany jest na zasadach tzw. “best of five”, a więc przez porównanie całkowitej ilości zdobytych “punktów” przez oba teamy. Całkowita ilość punktów do zdobycia wynosi pięć, a więc nie przewiduje się remisu.
§ 3 Przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu

Przesyłając Film Zgłoszeniowy, Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługują mu pełne prawa majątkowe do niego, a także, że może rozporządzać prawami autorskimi do tego utworu w zakresie niezbędnym do wykonania postanowień Regulaminu.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do utworu w postaci Filmu Zgłoszeniowego nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Uczestnik Konkursu oświadcza, że utwór w postaci Filmu Zgłoszeniowego nie jest obciążony żadnymi roszczeniami i prawami stron trzecich.

Przez akceptację Regulaminu, Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora Konkursu autorskie prawa majątkowe do utworu w postaci Filmu Zgłoszeniowego na następujących polach eksploatacji:

wprowadzanie utworu do pamięci komputera;

wprowadzanie i publiczne udostępnianie utworu lub jego fragmentów (części) w sieci Internet;

publiczne wykonanie, odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, udostępnienie utworu lub jego fragmentów (części) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

używanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów (części) utworu dowolną techniką, w tym techniką druku, reprograficzną, zapisu magnetycznego, elektromagnetycznego, optycznego, techniką cyfrową, m.in. w publikacjach prasowych, materiałach drukowanych i elektronicznych oraz innych kanałach komunikacyjnych, w tym w Internecie.

Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora Konkursu także prawo do ingerowania w strukturę utworu, dokonywania opracowań, adaptacji i utworów zależnych.


§ 4 Ochrona danych osobowych

Podmiotem decydującym o środkach oraz celach, w jakich wykorzystywane są dane osobowe (tzw. administratorem) jest Organizator Konkursu.

W sprawach związanych z prywatnością i ochroną danych osobowych korespondencję z Organizatorem Konkursu należy kierować na adres rodo@pojedyneknawlosy.pl

Dane osobowe wykorzystywane są w trzech zasadniczych celach:

Informacje podawane przez Uczestników Konkursu podczas Rejestracji wraz z informacjami zawartymi w treści Filmu Zgłoszeniowego oraz informacje służące do zapobiegania wielokrotnemu głosowaniu gromadzone są w celu wywiązania się ze zobowiązań wynikających z tego Regulaminu. Niezbędność do realizacji tzw. przyrzeczenia publicznego (konkursu) Organizator Konkursu uważa za swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Publikacja materiału fotograficznego oraz wideo w zakresie, który nie jest niezbędny do umożliwienia głosowania, prowadzona jest w charakterze działań promocyjnych i marketingowych. Prowadzenie tego rodzaju marketingu Organizator Konkursu również uważa za swój prawnie uzasadniony interes (motyw 47 RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na informacjach tych pracować będą również podwykonawcy Organizatora Konkursu:

Podmiot administrujący Serwisem;

Dostawca usługi hostingu danych;

Dostawca usługi poczty elektronicznej.

Wszystkie powyższe podmioty są powiązane umownie z Organizatorem Konkursu i działają tylko na polecenie Organizatora Konkursu.

Podmioty te nie są uprawnione do wykorzystywania danych osobowych do jakichkolwiek własnych celów.

Dane osób głosujących będą również przetwarzane przez serwis Facebook, który zgodnie z własnym regulaminem świadczy usługę uwierzytelniania (potwierdzania tożsamości osoby oddającej głos).

Facebook sam określa zasady postępowania z danymi osobowymi i zawiera je w swoim regulaminie.

Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za działania Facebooka.

Filmy Zgłoszeniowe, transmisja na żywo z Finału Konkursu oraz zdjęcia z tego wydarzenia zostaną umieszczone w Serwisie. Dostęp do nich będzie powszechny.

Dane osobowe związane z głosowaniem będą przechowywane przez cały okres trwania konkursu, a następnie zostaną zarchiwizowane dla celów dowodowych. Całkowity czas ich przechowywania nie przekroczy 11 lat.

Filmy Zgłoszeniowe wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika Konkursu podobnie jak nagranie materiału z Finału Konkursu, który na żywo transmitowany będzie w Serwisie oraz zdjęcia z tego wydarzenia, dostępne będą w galerii przez okres 10 lat.

W przypadku wystąpienia roszczeń, w związku z którymi dowolne z powyższych danych mogłyby posłużyć do ustalenia, dochodzenia lub obrony tych roszczeń, okres przechowywania zostanie przedłużony.

W każdym z powyższych przypadków, podanie danych jest niezbędne do uczestnictwa w Konkursie, a w przypadku zakupu biletów, do dokonania transakcji.

Pomimo wykorzystywania licznych systemów, które automatyzują proces zbierania informacji, Organizator Konkursu nie stosuje jakichkolwiek mechanizmów służących zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W związku z faktem wykorzystywania danych osobowych, osobom, których te dane dotyczą (Uczestnikom Konkursu, członkom Teamów, osobom uczestniczącym w charakterze głosujących) przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania ich kopii;

Prawo do skorygowania tych danych gdyby okazały się błędne lub nieaktualne;

Prawo do wezwania Organizatora Konkursu do usunięcia tych danych osobowych (Zastosowanie tego prawa będzie równoznaczne z unieważnieniem oddanego głosu / głosów; wykreśleniem z listy Uczestników Konkursu lub pozbawieniem statusu Finalisty.).

Prawo do wezwania Organizatora Konkursu do “ograniczenia przetwarzania” w uzasadnionych przypadkach, przez co rozumie się, przykładowo, wstrzymanie się z publikacją określonego materiału.

Prawo do sprzeciwu, jeżeli zdaniem osoby, której dane dotyczą, naruszone zostało prawo.

Prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu skorzystania z dowolnego z powyższych praw, należy kontaktować się z Organizatorem Konkursu na adres. rodo@pojedyneknawlosy.pl .§ 5 Postanowienia końcowe

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu, w hotelu, w którym zorganizowany będzie Finał Konkursu oraz w Serwisie.

W przypadku zmiany adresu e-mail podanego przez Uczestnika Konkursu w procesie Rejestracji, Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora Konkursu o zmianie poprzez przesłanie wiadomości na adres: kontakt@pojedyneknawlosy.pl

Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres kontakt@pojedyneknawlosy.pl z informacją o takiej rezygnacji z adresu e-mail, podanego przez Uczestnika Konkursu podczas Rejestracji.

Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji z Konkursu Organizator Konkursu usunie z Serwisu Film Zgłoszeniowy danego Uczestnika Konkursu.

Głosy oddane na ten film będą traktowane jako niebyłe, a zatem osoby uczestniczące w Konkursie w charakterze osób głosujących uzyskają możliwość oddania kolejnego, ważnego głosu.

Organizator Konkursu jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych powodów pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych Uczestników Konkursu i podstawowych zasad Konkursu. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianach w Regulaminie w odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym Uczestnikom Konkursu zapoznanie się ze zmianami w Regulaminie i ewentualne odstąpienie od udziału w Konkursie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.